Bestuur

STAK AAG is, binnen de grenzen van haar doelstellingen, volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van ABN AMRO Group N.V. Het eerste bestuur van STAK AAG is benoemd bij de oprichting. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat goedkeuring of medewerking van ABN AMRO Group N.V. vereist is. In geval van een vacature kan iedere certificaathouder personen aanbevelen voor benoeming. In beginsel worden bestuursleden van STAK AAG benoemd voor een periode van vier jaar. Zij mogen worden herbenoemd voor maximaal twee aanvullende termijnen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van haar bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid en vergaderingen, zijn vastgelegd in de statuten van STAK AAG.

Het huidige bestuur van STAK AAG bestaat uit twee leden. Peter Ingelse (voorzitter) en Inge Brakman (vicevoorzitter/financiën). Tevens is er een vacature in het bestuur. De huidige bestuurders zijn, met instemming van de minister van Financiën en het NLFI, door ABN AMRO Bank gevraagd zitting te nemen in het bestuur voor een periode van vier jaar. Zij hebben gezamenlijk ruime ervaring in de rechtspraak en in de financiële en publieke sector.

Ondersteuning

Het bestuur laat zich bijstaan door Intertrust (beheer en secretariaat), Lemstra Van der Korst N.V, (juridisch advies) en Finnius (financieel-juridisch advies), ABN AMRO Bank (Corporate Broking) en Marco Zoon (communicatie advies). Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. is als extern accountant van STAK AAG aangesteld.