Bestuursreglement

Toepasselijkheid

1.1.1 Dit reglement is van toepassing op een ieder die thans of in de toekomst bestuurder is (elk een "Bestuurder") van Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Bank (de "Stichting"). De artikelen 4 tot en met 9, met uitzondering van artikel 4.3, zijn tevens van toepassing op voormalig Bestuurders.
1.1.2 De Stichting en iedere Bestuurder hebben door ondertekening van dit reglement verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan dit reglement. Nieuw benoemde Bestuurders zal gevraagd worden zich aan dit reglement te verbinden en er toepassing aan te geven en ten blijke daarvan het reglement te ondertekenen.

Taakuitoefening

2.1.1 De Bestuurder dient zich bij de uitoefening van zijn taak als statutair bestuurder te houden aan de verplichtingen die voortvloeien uit de wet en de statuten van de Stichting en uit dit reglement.
2.1.2 De Bestuurder is verplicht alles te doen en na te laten wat een goed bestuurder behoort te doen en na te laten.

Bestuursvergoeding

3.1.1 Voor de door de Bestuurder verrichte diensten zal de Stichting aan de Bestuurder een jaarlijkse vaste vergoeding betalen. Bij de oprichting van de Stichting is deze jaarlijkse vaste vergoeding bepaald op € 20.000,00 (exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) Het bestuur bepaalt de hoogte van de jaarlijkse vaste vergoeding in het kader van het vaststellen van de jaarbegroting
met inachtneming van het in artikel 3.1.3 bedoelde bezoldigingsbeleid van de Stichting.
3.1.2 De in artikel 3.1.1 vermelde vaste vergoeding is gebaseerd op een tijdbeslag van ongeveer 50 uur per jaar. Indien het werkelijke tijdbeslag in enig jaar daarvan substantieel afwijkt, dat wil zeggen meer dan 75 uur bedraagt, en het bestuur dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid passend acht, kan het per Bestuurder een aanvullende vergoeding vaststellen. Het bestuur zal daarbij te allen tijde het in artikel 3.1.3 bedoelde bezoldigingsbeleid in achtnemen.
3.1.3 Het bestuur zal een bezoldigingsbeleid opstellen met inachtneming van artikel 3.8 van de statuten van de Stichting.
3.1.4 Het bestuur zal het in het artikel 3.1.3 bedoelde bezoldigingsbeleid toelichten in de vergadering van certificaathouders als bedoeld in artikel 4.1 van de statuten van de Stichting.
3.1.5 De Stichting verantwoordt zich over het gevoerde bezoldigingsbeleid in het jaarverslag van de Stichting en zal hierop jaarlijks een toelichting geven in de vergadering van certificaathouders als bedoeld in artikel 4.1 van de statuten van de Stichting.
3.1.6 De vergoedingen zullen in termijnen aan het eind van elk kalenderkwartaal aan de Bestuurder worden uitbetaald, tenzij bijzondere omstandigheden een andere betalingsfrequentie rechtvaardigen.

Kostenvergoeding

3.2.1 De Stichting zal de Bestuurder de door de Bestuurder in de uitoefening van zijn functie in redelijkheid gemaakte of verschuldigde kosten, in de meest ruime zin, vergoeden.
3.2.2 De in artikel 3.2.1 bedoelde kosten worden door de Stichting vergoed na ontvangst van facturen of enig ander document waaruit deze kosten genoegzaam blijken.
3.2.3 De Stichting kan daarnaast besluiten de Bestuurder een vaste tegemoetkoming te verstrekken ter bestrijding van kleine kantoorkosten in privé. Voor de eerste maal wordt deze tegemoetkoming vastgesteld op € 100,00 per maand (exclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).

Vrijwaring

4.1.1 Voor zover uit de wet niet anders voortvloeit, worden aan de Bestuurder vergoed:
a. de in redelijkheid gemaakte kosten van of in verband met het voeren van verdediging tegen (dreigende) aanspraken wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van zijn functie als Bestuurder en tegen aanspraken in verband met het handelen of nalaten van een of meer medebestuurders alsmede tegen aanspraken in verband met het handelen of nalaten van door de Stichting ingeschakelde adviseurs of hulppersonen;
b. het vermogensverlies van de Bestuurder uit hoofde van verplichtingen voortvloeiende uit een hierboven onder a vermeld handelen of nalaten (anders dan die bedoeld onder a, c of d van dit artikel), met dien verstande dat de Stichting en de Bestuurder in voorkomende gevallen kunnen overeenkomen dat de Stichting de bedoelde verplichting namens de Bestuurder zal voldoen, ook indien deze verplichting anders dan in geld luidt;
c. de in redelijkheid gemaakte kosten van of in verband met het optreden in andere rechtsgedingen waarin de Bestuurder in verband met zijn handelen of nalaten in de uitoefening van zijn functie als Bestuurder is betrokken, en d. de in redelijkheid gemaakte kosten van of in verband met aanspraken die de Bestuurder samenhangend met de uitoefening van zijn functie als Bestuurder in rechte geldend maakt.
4.1.2 De Bestuurder heeft geen aanspraak op de vergoeding als bedoeld in artikel 4.1.1 indien en voor zover:
a. door de Nederlandse rechter bij gewijsde is vastgesteld dat de Bestuurder opzettelijk onbehoorlijk dan wel met kennelijk grove miskenning van hetgeen een behoorlijke taakvervulling meebrengt heeft gehandeld of nagelaten; deze uitzondering geldt niet indien dat uit de wet voortvloeit of indien deze uitzondering in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;
of b. de Bestuurder de Stichting verwijtbaar zodanig laat in kennis heeft gesteld van de omstandigheid die tot de kosten of het vermogensverlies kan leiden respectievelijk van de kosten of het vermogensverlies dat de Stichting onevenredig in haar belangen is geschaad;
of c. de kosten of het vermogensverlies van de Bestuurder zijn gedekt door een verzekering en de verzekeraar deze kosten of dit vermogensverlies aan de Bestuurder onvoorwaardelijk en volledig heeft uitbetaald,
of d. de onder 4.1.1 onder a, c en d bedoelde kosten gemaakt zijn als gevolg van het instellen of het voortzetten van een geding of daarmee vergelijkbare procedure onder omstandigheden waarin geen redelijk handelend persoon tot voortzetting zou hebben kunnen besluiten.

Wijze van betaling

4.2.1 De in redelijkheid gemaakte of verschuldigde kosten en het vermogensverlies als bedoeld in artikel 4.1 worden door de Stichting vergoed binnen dertig dagen na ontvangst van facturen of enig ander document waaruit deze kosten of het vermogensverlies blijken.
4.2.2 Indien de Bestuurder uit hoofde van artikel 4.1.2 onder a, b of c geen aanspraak heeft op de vergoeding als hiervoor bedoeld, is hij gehouden de door de Stichting vergoede bedragen terstond terug te betalen. Indien op voorhand aannemelijk is dat op de Bestuurder een terugbetalingsverplichting zal komen te rusten als bedoeld in de vorige volzin, kan de Stichting van de Bestuurder zekerheid verlangen voor deze terugbetalingsverplichting.

Instructies

4.3 De Bestuurder dient over de wijze van verdediging en de keuze van een advocaat vooraf overleg te plegen met de Stichting. Dit overleg ziet onder andere op de kosten van de juridische vertegenwoordiging van de Bestuurder en de vraag tot aan welke rechtsinstantie een eventueel rechtsgeding wordt voorgelegd. De Bestuurder zal niet: (i) persoonlijke aansprakelijkheid erkennen, (ii) afzien van verweer of (iii) een schikking aangaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting.

Verzekering

4.4.1 De Stichting zal voor rekening van de Stichting ten behoeve van de Bestuurders een verzekering tegen interne en externe aansprakelijkheid afsluiten met een op de aard en omvang van de risico’s afgestemde dekking. De Stichting zal de inhoud van de conceptpolis met relevante voorwaarden vooraf met de Bestuurders afstemmen.
4.4.2 Teneinde dubbele dekking te voorkomen zal de Stichting geen toepassing geven aan artikel 4.4.1, indien en voor zover de Bestuurders dekking kunnen ontlenen aan een door ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO") en/of haar dochtermaatschappijen afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

Garantie

5.1 ABN AMRO garandeert de Bestuurders de nakoming door de Stichting van de uit dit reglement voor de Stichting jegens de Bestuurder(s) voortvloeiende verplichtingen. ABN AMRO zal deze verplichtingen als eigen verplichtingen nakomen zodra deze opeisbaar zijn geworden en niet binnen dertig dagen daarna door de Stichting (volledig) zijn nagekomen. ABN AMRO zal hieraan op eerste schriftelijk verzoek van de Bestuurder uitvoering geven. Wanneer ABN AMRO om betaling onder deze garantie wordt verzocht, zullen voor haar dezelfde verweermiddelen openstaan als die voor de Stichting openstaan.
5.2 Indien tegen een Bestuurder ter zake van aanspraken als bedoeld in 4.1.1 bewarende maatregelen worden genomen, zal ABN AMRO de Bestuurder zo veel als mogelijk ondersteunen bij het zo spoedig mogelijk opheffen van de opgelegde bezwarende maatregelen en het vermijden van schade en kosten.
5.3 Ten blijke van het verlenen van de onder 5.1 opgenomen garantie en het aanvaarden van de in dit artikel bedoelde verplichtingen zal ABN AMRO dit reglement medeondertekenen.

Geheimhoudingsplicht

6.1 De Bestuurder zal gedurende de periode dat hij Bestuurder is als ook nadat hij niet langer Bestuurder is, om welke reden dan ook, op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling doen van gegevens betreffende de Stichting die naar hun aard vertrouwelijk zijn en waarvan de Bestuurder in het kader van zijn werkzaamheden voor de Stichting heeft kennisgenomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
6.2 De Bestuurder verbindt zich tot de naleving van deze verplichting zowel jegens de Stichting als jegens ABN AMRO met betrekking tot gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de Stichting, ABN AMRO of van andere rechtspersonen waarmee ABN AMRO in een groep is verbonden.
6.3 ABN AMRO verbindt zich op overeenkomstige wijze als in artikel 6.1 bepaald jegens de Stichting geen mededeling te doen van gegevens betreffende de Stichting die naar hun aard vertrouwelijk zijn en waarvan ABN AMRO vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. ABN AMRO maakt zich
tevens sterk voor rechtspersonen waarmee zij in een groep is verbonden dat deze het in de vorige volzin bepaalde in acht nemen..
6.4 De uit dit artikel 6 voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen gelden niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, een voorschrift van een van overheidswege erkende beurs of een uitspraak van de rechter of een ander bevoegd overheidsorgaan.
6.5 De aanvaarding van de rechten en verplichtingen door ABN AMRO blijkt uit de medeondertekening van dit reglement door ABN AMRO.

Documenten

7 Het is de Bestuurder verboden op welke wijze dan ook documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers en/of kopieën hiervan, die aan de Stichting toebehoren, in zijn of haar bezit te houden, uitgezonderd voor zover en voor zolang dit voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Stichting is vereist. In ieder geval is de Bestuurder verplicht, zelfs zonder enig verzoek daartoe, dergelijke documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers en/of kopieën hiervan – voor zover (nog) in zijn bezit – bij het vervallen van het reglement, ofwel bij non-activiteit van de Bestuurder om welke reden dan ook, onmiddellijk aan de Stichting ter hand te stellen.

Het vorenstaande is niet van toepassing met betrekking tot documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers en/of kopieën hiervan indien en voor zover deze in redelijkheid nodig (kunnen) zijn om de Bestuurder in staat te stellen zich te verweren tegen of voor te bereiden op eventuele juridische procedures die direct samenhangen met zijn functie van bestuurder in de periode waarop een dergelijke procedure betrekking heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen uit hoofde van (bestuurders)aansprakelijkheid die zien op de periode dat de Bestuurder bestuurder was van de Stichting. De Bestuurder zal de documenten en/of correspondentie en/of andere informatiedragers en/of kopieën hiervan, alsmede de informatie daarin, bij het vervallen van het reglement alleen voor de hierboven genoemde doeleinden aanwenden en deze informatie alleen gebruiken indien en voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is om zich tegen een (eventuele) vordering te verweren.

Informatieverplichting

8 De Bestuurder zal steeds desgevraagd aan de Stichting, aan ABN AMRO en aan iedere bevoegde nationale of internationale toezichthouder (persoonlijke) informatie verschaffen waarover de Bestuurder redelijkerwijs kan beschikken voor zover dit in redelijkheid van de Bestuurder in diens hoedanigheid kan worden gevraagd of wanneer het verschaffen van deze informatie noodzakelijk of wenselijk is in verband met naleving van op de Stichting toepasselijke weten regelgeving.

Wijziging

9.1.1 Dit reglement kan schriftelijk worden gewijzigd of aangevuld bij besluit van het bestuur van de Stichting. Een wijziging werkt slechts ten opzichte van een Bestuurder indien de betreffende Bestuurder daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
9.1.2 Een wijziging werkt slechts ten opzichte van ABN AMRO indien ABN AMRO daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
9.1.3 Als onder enig toepasselijk recht een bepaling in dit reglement volledig of gedeeltelijk buiten toepassing wordt of wordt verklaard:
(a) wordt de niet-toepasselijke bepaling of het niet-toepasselijke deel van de bepaling geacht geen deel uit te maken van het reglement, maar blijven de overige bepalingen van dit reglement van kracht; en
(b) zullen de Stichting en iedere Bestuurder zich inspannen om overeenstemming te bereiken over een vervangende bepaling en zoveel mogelijk het beoogde effect heeft van de niet-toepasselijke bepaling.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

9.2.1 Dit reglement (met inbegrip van artikel 9.2.2) wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
9.2.2 Alle geschillen die op grond van of in verband met dit reglement ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, worden beslecht door de rechtbank in amsterdam.

Mededelingen

9.3.1 Mededelingen op grond van of in verband met dit reglement moeten schriftelijk worden gedaan en verzonden per gewone post of e-mail.
9.3.2 Mededelingen aan Stichting, Bestuurders en ABN AMRO op grond van of in verband met dit reglement moeten worden gestuurd:
(a) naar het adres, en e-mailadres en ter attentie van de bevoegde persoon of afdeling zoals vermeld in de bijlage; of
(b) naar een nieuw adres, e-mailadres, afdeling of bevoegde persoon die de betreffende Bestuurder, de Stichting of ABN AMRO ten minste vijf dagen daarvoor heeft meegedeeld aan de andere bestuurders en, indien van toepassing, de Stichting.