Bestuur

STAK AAB is, binnen de grenzen van haar doelstellingen, volledig autonoom en heeft een bestuur dat onafhankelijk is van ABN AMRO Bank N.V. Het eerste bestuur van STAK AAB is benoemd bij de oprichting. Daarna benoemt het bestuur zijn eigen leden, zonder dat goedkeuring of medewerking van ABN AMRO Bank N.V. vereist is. In geval van een vacature kan iedere certificaathouder personen aanbevelen voor benoeming. In beginsel worden bestuursleden van STAK AAB benoemd voor een periode van vier jaar. Zij mogen worden herbenoemd voor maximaal twee aanvullende termijnen. Het bestuur heeft een rooster van aftreden van haar bestuurders opgesteld. Zaken met betrekking tot het bestuur, zoals samenstelling, benoeming, onafhankelijkheid en vergaderingen, zijn vastgelegd in de statuten van STAK AAB.

Het bestuur van STAK AAB bestaat nu uit vier leden, Peter Ingelse (voorzitter), Inge Brakman (vice-voorzitter), Cilian Jansen Verplanke (secretaris) en Marc van Gelder (financiën). De leden Ingelse en Brakman zijn bij de oprichting van STAK AAB in 2015, door de minister van Financiën, NLFI en ABN AMRO gevraagd zitting te nemen in het bestuur voor een periode van vier jaar. De leden Jansen Verplanke en Van Gelder zijn in 2018 door de zittende bestuursleden benoemd, eveneens voor een periode van vier jaar. In deze samenstelling beschikt het bestuur over de gewenste expertise en heeft gezamenlijk ruime ervaring in de rechtspraak en in de financiële en publieke sector.

Ondersteuning

Het bestuur laat zich bijstaan door een vast en onafhankelijk team van adviseurs voor beheer en secretariaat, juridisch advies, financieeljuridisch advies, communicatie advies en een Listing Agent. Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V. is als extern accountant van STAK AAB aangesteld.